Cosmic Development

Компаниска презентација:                                   
четврток (14.04) 15:20 – 16:05 
 
Company Presentation: 
 
Thursday (14.04) 15:20 – 16:05  

Термин за прашања:

вторник (19.04) 13:00-15:00

Questions Term: 

Tuesday (19.04) 13:00-15:00

Cosmic Development is a Canadian IT solutions and staff augmentation services provider with over a decade-long tenure. We provide tailor-made, dedicated talent solutions to companies of all sizes. Thanks to our individual approach, we select eligible developers and other professionals from different business areas and create flexible and customizable dedicated teams for our clients and business partners.
Behind our top-notch service is a wide net of teams spread across locations. We have offices in Toronto, Skopje, Bitola, and Belgrade and we are looking for new professionals to join our teams. If you are a proactive person looking for a job that will fit your lifestyle and not vice versa, then Cosmic Development is a good place to start your search. 
All opportunities are listed here.  
Космик Девелопмент е канадска компанија која спроведува ИТ решенија и услуги за дополнување на персоналот со повеќедецениски мандат. Обезбедуваме прилагодени решенија, од посветен кадар за компании од сите големини. Благодарение на нашиот индивидуален пристап, избираме квалификувани програмери и други професионалци од различни деловни области и создаваме флексибилни и приспособливи посветени тимови за нашите клиенти и деловни партнери.
Зад нашата врвна услуга стои широка мрежа на тимови распространети на неколку локации. Имаме канцеларии во Торонто, Скопје, Битола и Белград и бараме нови професионалци кои ќе се приклучат на нашите тимови. Ако сте проактивна личност која бара работа која ќе одговара на вашиот животен стил, а не обратно, тогаш Космик Девелопмент е добро место за да почнете со вашето пребарување.
Сите можности се наведени овде.